Final boss theme from Touhou Kishinjou: Double Dealing Character.