Ending theme from Touhou Chireiden: Subterranean Animism.